مبانی جامعه شناسی
48 بازدید
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بنام خدا این جزوه مروری مختصر بر مفاهیم عمده جامعه شناسی است.
دانلود