سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی  
دبیر انجمن فارغ التحصیلان ،دبیر گروه جامعه شناسی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
مشاور و داور 
 
 
مشاوره نظارت و داورى 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران  
مشاوره پایان نامه  
 
 
استاد مشاور 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر مالی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
دبیر انجمن فارغ التحصیلان  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی  
مدیریت گروه علمی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشكده هدي  
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه مجامع علمي . كاربردي  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
معاونت آموزشي وزارت ارشاد  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره)  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
معاون اداری مالی ،مدیر مالى،مدیر تحصیلات تکمیلى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی  
مدیریت گروه علمی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
معاون اداری مالی  
 
 
اجرائی 
تدریس 
موسسه امام خميني  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه قم ،دانشگاه مفيد ،دانشگاه باقر العلوم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مجامع علمی . کاربردی  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
معاونت آموزشی وزارت ارشاد  
مدرس 
 
 
-----